Σε επιτήρηση η μετοχή του Alter

Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση του ΧΑΑ και τι είχε απαντήσει νωρίτερα το Alter για τις οφειλές του

 

Στην κατηγορία «Επιτήρησης” μεταφέρονται από σήμερα 27/01/2011 οι μετοχές της εταιρείας «Ελεύθερη Τηλεόραση ΑΕ» (Alter Channel) με απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α, λαμβάνοντας υπόψη σημερινή ανακοίνωση της εταιρίας αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην οικονομική της κατάσταση.
Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση:

«Ανακοίνωση ΧΑΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.5 παρ. γ & ε του Κανονισμού του Χ.Α., να μεταφέρει από αύριο Πέμπτη 27.01.2011, τις μετοχές της εταιρίας “ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.” στην κατηγορία “Επιτήρησης”, λαμβάνοντας υπόψη την από 26/01/2011 ανακοίνωση της εταιρίας αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην οικονομική της κατάσταση.»

Να τονίσουμε ότι νωρίτερα το Alter μετά από σχετική επιστολή που είχε δεχτεί από το ΧΑΑ είχε στείλει απάντηση λέγοντας ότι οι οφειλές του ανέρχονται στο 53,9% των κεφαλαίων της εταιρείας.  

Απάντηση Ελεύθερης Τηλεόρασης στο ΧΑΑ

Η “ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ” με δ.τ. ALTER CHANNEL, σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1561/25-1-2011 επιστολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και του με αρ. πρωτ. 454/25-1-2011 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διευκρινίζει ότι οι οφειλές της Εταιρείας προέρχονται από:

α) Παρακρατούμενους φόρους και Φ.Π.Α. που ανέρχονται στο ποσό των 4.888 χιλιάδων € και αφορούν περίοδο από το Δεκέμβριο 2009 μέχρι τον Αύγουστο 2010. Στις 22 Οκτωβρίου 2010 έγινε διοικητική επίλυση της διαφοράς και η Εταιρεία κατέβαλε το 20% της οφειλής. Το υπόλοιπο ποσό κατέστη ληξιπρόθεσμο την 31/12/2010 και η Εταιρεία έκανε αίτηση στη ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών για τη ρύθμισή του. Εξαιτίας της μη καταβολής του ανωτέρω ποσού, αναβίωσαν τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου και έχει δεσμευτεί το 50% των λογαριασμών της Εταιρείας. Για το διάστημα που υφίσταται η δέσμευση, υπάρχει ταμειακή δυσκολία, η οποία όμως εκτιμάται ότι είναι προσωρινού χαρακτήρα και δεν θα επηρεάσει σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας.

β) Παρακρατούμενους φόρους και Φ.Π.Α. που ανέρχονται στο ποσό των 2.287 χιλιάδων € και αφορούν περίοδο από τον Σεπτέμβριο 2010 μέχρι και το Δεκέμβριο 2010. Οι οφειλές αυτές δεν είναι βεβαιωμένες κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και κατά συνέπεια δεν είναι ληξιπρόθεσμες. Καμία νομική ενέργεια δεν έχει γίνει κατά της Εταιρείας εκ της ανωτέρω αιτίας.

γ) Ασφαλιστικές εισφορές που ανέρχονται στο ποσό των 4.408 χιλιάδων € και αφορούν περίοδο από το Μάρτιο 2010 έως το Νοέμβριο 2010. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία είχε προχωρήσει σε ρύθμιση του ποσού που αφορά στην περίοδο από το Μάρτιο 2010 έως τον Ιούλιο 2010, αλλά δεν κατέστη δυνατή η τήρησή της με αποτέλεσμα την απώλειά της. Καμία νομική ενέργεια δεν έχει γίνει κατά της Εταιρείας εκ της ανωτέρω αιτίας.

δ) Τόκους προς τράπεζες που ανέρχονται στο ποσό των 8.400 χιλιάδων € και αφορούν το έτος 2010. Καμία νομική ενέργεια δεν έχει γίνει κατά της Εταιρείας εκ της ανωτέρω αιτίας. Η Εταιρεία συζητά με τις τράπεζες για τη διευθέτηση της ανωτέρω οφειλής.
Ακόμα, υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς διάφορους πιστωτές ποσού 1.500 χιλιάδων €. Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους ως άνω πιστωτές, προκειμένου να διευθετήσει τον τρόπο πληρωμής των οφειλών.
Το σύνολο των ανωτέρω οφειλών αποτελεί το 53,9% των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.

Προκειμένου να διευθετηθούν τα προβλήματα ρευστότητας που έχουν προκύψει, η Εταιρεία βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες. Επιπλέον, η Εταιρεία ενημερώνει ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τέλος, δεν υπάρχει κάποιο γεγονός το οποίο να έχει περιέλθει σε γνώση μας και να κρίνεται σημαντικό ως δυνάμενο να επηρεάσει δυσμενώς την περιουσιακή, νομική και οικονομική διάρθρωση της Εταιρείας.