Πρόσκληση της ΕΡΤ για κατάθεση προτάσεων τηλεοπτικών εκπομπών

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η ΕΡΤ Α.Ε έχοντας υπ΄όψιν:
α. Τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 1730/1987, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 8 του Ν. 2328/1995
β. Τις διατάξεις του κανονισμού της ΕΡΤ Α.Ε, για την Προμήθεια Ραδιοφωνικού και Τηλεοπτικού προγράμματος (υπ΄αριθμ. 5853/Ε/14.03.00 απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε, ΦΕΚ υπ΄αριθ. 335 τ. Β΄)
γ) τις υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου ΑΔΣ 957/22.4.2010 (θέμα 8ο) και 985/30.11.2010 (θέμα 1ο)
δ. Τις ανάγκες του Προγράμματος των Γενικών Διευθύνσεων Τηλεόρασης και Ενημέρωσης.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
Κάθε ενδιαφερόμενο παραγωγό/δημιουργό να καταθέσει  τις προτάσεις του που αφορούν σε κατηγορίες τηλεοπτικών εκπομπών, όπως αυτές προσδιορίζονται παρακάτω.
-Σειρές μυθοπλασίας, με εβδομαδιαία συχνότητα μετάδοσης, ημίωρες ή ωριαίες, που θα στηρίζονται σε πρωτότυπα σενάρια ή θα αποτελούν διασκευές λογοτεχνικών έργων, μίνι σειρές μυθοπλασίας με διάρκεια επεισοδίου από 25΄έως και 52΄ καθώς και καθημερινές σειρές μυθοπλασίας με διάρκεια επεισοδίου από 45΄ έως 52΄.  Προτάσεις σε αυτή την τυπολογία προγράμματος θα μπορούν να υποβάλλονται μετά την 1.5.2011 οπότε και θα έχουν πλήρως ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της τρέχουσας  πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τηλεοπτικές σειρές μυθοπλασίας.
– Ενημερωτικές εκπομπές (ημίωρες ή ωριαίες), ντοκιμαντέρ, μουσικές εκπομπές, ταξιδιωτικές εκπομπές, εκπομπές ειδικού διαπολιτισμικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος, τηλεπεριοδικά, εκπομπές για τις  τέχνες, τον πολιτισμό, τον άνθρωπο, την οικονομία, την οικολογία και το περιβάλλον, τις νέες τεχνολογίες και τα Νέα Μέσα, τον αθλητισμό και τον τουρισμό, εκπομπές για την ιστορία και την παράδοση,  την αστική και αγροτική ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την πρωτοτυπία, τις ιδέες και  τις επιστήμες, τον απόδημο Ελληνισμό. Επίσης ψυχαγωγικά προγράμματα ποικίλου ενδιαφέροντος για όλες τις ζώνες  προγράμματος της ΕΡΤ, δραματοποιημένα ντοκιμαντέρ καθώς και προτάσεις που βασίζονται σε πρωτότυπες δημιουργικές ιδέες.
– Επετειακά ντοκιμαντέρ, για τις μεγάλες εορτές και επετείους, καθώς και τις παγκόσμιες ημέρες εορτασμού γεγονότων.
– Εκπαιδευτικό, επιμορφωτικό  και ψυχαγωγικό πρόγραμμα για νέους και παιδιά.
– Ειδικά για την ERT world εκπομπές που αφορούν τους Έλληνες μετανάστες στο εξωτερικό, τους Έλληνες μετανάστες που επέστρεψαν στη χώρα μας, τους ξένους που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, προσωπικότητες του Απόδημου Ελληνισμού κλπ. καθώς και ειδικές εκπομπές που θα έχουν ως στόχο την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από παιδιά Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό και τη γνωριμία τους με την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό.

Άρθρο 1
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί/ δημιουργοί θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους με βάση την παρούσα, στο Γενικό Πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης Τ/Ο (Μεσογείων 136, Τ.Κ 11527) σε έξι (6) αντίγραφα συνοδευόμενα υποχρεωτικώς από σχετική αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα), ΠΛΗΝ αυτών που αφορούν σε ενημερωτικές ειδησεογραφικές εκπομπές οι οποίες θα υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο της Γενικής Δ/νσης Ενημέρωσης (Μεσογείων 432, Τ.Κ15342).
Επισημαίνονται τα ακόλουθα:
α. Η γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προτάσεις των ενδιαφερομένων παραγωγών/ δημιουργών είναι η ελληνική.
β. Η προκήρυξη είναι ανοιχτή στη διάρκεια όλου του ημερολογιακού έτους,  μέχρι δηλαδή την 31.12.2011.
γ) Οι  προτάσεις που κατατίθενται αξιολογούνται σε δύο φάσεις.
Α΄ φάση : Στην πρώτη φάση , οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν  την πρότασή τους σε επίπεδο  ΙΔΕΑΣ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (έως 3 σελίδες) συνοδευόμενη από πρόβλεψη-εκτίμηση προϋπολογισμού και πιθανούς ή επιθυμητούς βασικούς συντελεστές.  Πέραν αυτών οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το ΄Εντυπο της Αίτησης (επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση). Κάθε πρόταση που κατατίθεται οποτεδήποτε στη διάρκεια του αναφερόμενου ημερολογιακού έτους, απαντάται από την ΕΡΤ σε διάστημα έως ένα μήνα  από την ημερομηνία κατάθεσής της.
Β΄ φάση: Στη δεύτερη φάση  όσες προτάσεις προεγκρίνονται από την ΕΡΤ – πλην μυθοπλασίας- θα προχωρούν υποχρεωτικά στην πλήρη ανάπτυξή τους (έως 10 σελίδες), πλήρη αναλυτικό προϋπολογισμό, σκηνοθετική προσέγγιση, βιογραφικά παραγωγού, σκηνοθέτη και  προαιρετικά των λοιπών δημιουργικών συντελεστών. Επίσης, η ΕΡΤ έχει το δικαίωμα να ζητήσει ενδεικτικά κείμενα για εκπομπές  όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο καθώς και περιλήψεις ή περιεχόμενο όλων των επεισοδίων όπου είναι εφικτό. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΡΤ, στο σκεπτικό της προεγκρίσεως θα διευκρινίζει τι θα πρέπει να περιέχει η κατάθεση της πρότασης στη Β΄ φάση σε σχέση με τα παραπάνω και θα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την προθεσμία υποβολής του πλήρους φακέλου. Η ΕΡΤ υποχρεούται να απαντά σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου. 
Ειδικώς για τις προτάσεις που αφορούν στην παραγωγή σειρών μυθοπλασίας και εφ’ όσον αυτές περάσουν το στάδιο της προεγκρίσεως /προεπιλογής, η ΕΡΤ θα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την προθεσμία υποβολής του πλήρους φακέλου στον οποίο θα πρέπει υποχρεωτικώς να περιλαμβάνονται μαζί με την αίτηση και τα ακόλουθα :  σύνοψη του προτεινόμενου έργου, στοιχεία που αφορούν στον αριθμό  των επεισοδίων, διάρκεια επεισοδίου, πλήρης και αναλυτικός προϋπολογισμός, σκηνοθετική προσέγγιση, βιογραφικά-εργογραφία παραγωγού, σκηνοθέτη και προαιρετικά των λοιπών δημιουργικών συντελεστών, βεβαίωση εξασφάλισης των πνευματικών δικαιωμάτων για τις περιπτώσεις διασκευών, όπου απαιτείται,  καθώς  και τα ολοκληρωμένα σενάρια των δύο πρώτων επεισοδίων και περίληψη όλων των υπολοίπων επεισοδίων. Η ΕΡΤ υποχρεούται να απαντά σε διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου.
Η ακριβής διάρκεια των εκπομπών που θα παραχθούν, θα ορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες ροής προγράμματος των τηλεοπτικών σταθμών της ΕΡΤ.
Προκειμένου να δοθούν ευκαιρίες και σε νέους παραγωγούς, πρωτοεμφανιζόμενους  δημιουργούς αλλά και να αναπτυχθούν αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με πανεπιστημιακά και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα  καθώς και με οπτικακουστικούς φορείς της Περιφέρειας της χώρας, ειδικώς για την κατηγορία των ντοκιμαντέρ και των λοιπών ειδών εκπομπών – πλην μυθοπλασίας- η ΕΡΤ θα αποδέχεται εκτός από τις προτάσεις των παραγωγών και προτάσεις δημιουργών (σκηνοθετών, σεναριογράφων) αλλά και άλλων φορέων ιδεών και οπτικοακουστικής δημιουργίας όπως, καλλιτέχνες, ερευνητές, πανεπιστημιακά τμήματα, περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί και άλλοι.
Δικαίωμα υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν και οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ σε δημιουργικές/καλλιτεχνικές ειδικότητες ( ενδεικτικά : σκηνοθέτες, διευθυντές παραγωγής) 
Η ΕΡΤ, για τις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον προεγκριθούν/προεπιλεγούν, αλλά και για δικές της συγκεκριμένες ιδέες για προγράμματα που επιθυμεί να υλοποιήσει, μπορεί είτε να προκηρύσσει  κατά περίπτωση  πρόσκληση ενδιαφέροντος, είτε να αναθέτει –κατ’ εξαίρεση- απευθείας την υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων σε εκτελεστές παραγωγούς, διατηρώντας και τον πλήρη έλεγχο στα κόστη και το παραγόμενο έργο, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής του. Η ΕΡΤ εκταμιεύει προς τον εκτελεστή παραγωγό τα κόστη, ανάλογα με την πορεία της παραγωγής, ελέγχοντας, κρίνοντας και βελτιώνοντάς την όπου αυτό απαιτείται.

Άρθρο 2
1. Προκειμένου να αξιολογηθούν οι υποβαλλόμενες προτάσεις στη δεύτερη φάση των καταθέσεων, ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην ΕΡΤ ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασης του και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον ίδιο, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ότι:
α. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές ή οι εργασίες της επιχείρησης του δεν έχουν ανασταλεί ή δεν τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ενδιαφερομένου.
β. Δεν βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης συμβιβασμού με τους πιστωτές ή δεν υπόκειται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες που προβλέπονται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ενδιαφερομένου.
γ. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή ή για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
δ. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
ε. Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
στ. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ψευδή δήλωση που αφορά στην παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης.
2. Σε περίπτωση ανάθεσης υλοποίησης μίας παραγωγής και πρίν από την υπογραφή της σύμβασης ο παραγωγός / δημιουργός οφείλει να προσκομίσει στην ΕΡΤ Α.Ε αποδεικτικά στοιχεία:
α. Ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό στοιχεία α,β,γ,δ,ε,στ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η ΕΡΤ Α.Ε δέχεται ως ικανοποιητική απόδειξη για τις περιπτώσεις α ,β, δ και ε πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή και για τις περιπτώσεις γ και στ αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης εφ΄όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση και του Δ/ντα Συμβούλου για Α.Ε ή του Διαχειριστή για ΕΠΕ και προσωπικές εταιρείες.
Στις περιπτώσεις αλλοδαπών ενδιαφερομένων, στη χώρα των οποίων δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό α, β και γ στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αυτά δύνανται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου προσώπου 'η του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή οποιοσδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής. Η αρμόδια αρχή ή ο συμβολαιογράφος εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη γνησιότητα της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Στις περιπτώσεις αυτές όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
β. Της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής ικανότητας του παραγωγού/δημιουργού, η οποία δύναται κατά γενικό κανόνα να παρασχεθεί με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέσα:
(1) Με κατάλληλες βεβαιώσεις Τραπεζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
(2) Με την υποβολή αντιγράφου του ισολογισμού της επιχείρησης ή φορολογικής δήλωσης εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, η οποία κατά νόμο δεν συντάσσει ισολογισμό.
Σημειώνεται ότι άν για οποιαδήποτε εύλογη αιτία ο παραγωγός/δημιουργός αδυνατεί να προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από την ΕΡΤ Α.Ε δύναται να αποδείξει την οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητά του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η ΕΡΤ Α.Ε κρίνει κατάλληλο.

Άρθρο 3
1. Ο αριθμός των προτάσεων που θα εγκριθούν, θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Γενικών Δ/νσεων Τηλεόρασης και Ενημέρωσης σε σχέση πάντα με τις δυνατότητες που παρέχει ο προϋπολογισμός τους. Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της ΕΡΤ.
2. Η ΕΡΤ έχει το δικαίωμα να ορίζει, σε συνεννόηση πάντοτε με τους παραγωγούς, τον τελικό κατάλογο των συντελεστών.  Επίσης, να προτείνει τροποποιήσεις στα σενάρια και να συνεργάζεται ως προς τη σκηνοθετική προσέγγιση. Τέλος η  ΕΡΤ  θα ελέγχει καθ’ όλη την διάρκεια της παραγωγής εάν ο παραγωγός τηρεί τις υποχρεώσεις και  τις δεσμεύσεις του με βάση τα συμφωνηθέντα.
3. Η ΕΡΤ Α.Ε δύναται να καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώνουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ή να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις εντός των ορίων των προαναφερομένων.
4. Η ΕΡΤ Α.Ε σέβεται πλήρως την εμπιστευτική φύση κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους ενδιαφερόμενους.
5. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος παρέχονται από τους αρμόδιους υπάλληλους, της Γενικής Διεύθυνσης Τ/Ο κα Τζένη ΒΑΦΑΚΟΥ Τηλ. 210-7761178 και της Ενημέρωσης κ. Δημ. ΚΟΝΤΩΣΗ Τηλ. 210-6066650.
6. Οι Δ/νσεις Πολυμέσων και Δημοσίων Σχέσεων στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται για την ανάρτησή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ert.gr  και την δημοσίευση της στις εφημερίδες αντιστοίχως.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΧΟΪΔΑ