Πρόσκληση για μικρομηκάδες από την ΕΡΤ

Α. Φυσιογνωμία και σκοπός του προγράμματος

Η ΕΡΤ στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ελληνικού κινηματογράφου και ειδικότερα των νέων σκηνοθετών, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο,   να καταθέσει πρόταση για τη συμπαραγωγή ταινιών μικρού μήκους στο πρόγραμμα «μικροφίλμ 2012».
Γίνονται δεκτές προς εξέταση, προτάσεις για ταινίες μυθοπλασίας, και κινουμένου σχεδίου (animation), διάρκειας κατά προτίμηση έως 15 λεπτών, τις οποίες θα σκηνοθετήσουν νέοι δημιουργοί που έχουν ήδη οπτικοακουστικό έργο στο ενεργητικό τους.         
Σκοπός του προγράμματος είναι, πέραν της τηλεοπτικής μετάδοσης των έργων, να υποστηρίξει τους νέους σκηνοθέτες να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από ταινίες μικρού μήκους, που θα τηρούν υψηλές καλλιτεχνικές και τεχνικές προδιαγραφές, ταυτόχρονα δε, να ενισχύσει τον τομέα των ταινιών μικρού μήκους, με προορισμό την προβολή τους στις κινηματογραφικές αίθουσες και τη συμμετοχή τους σε ελληνικά και ξένα φεστιβάλ.

B. Όροι συμμετοχής

1) Κάθε σκηνοθέτης έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο πρότασης.
2) Οι ταινίες θα γυριστούν σε φιλμ super 16mm ή 35mm. Η χρήση ψηφιακού video μπορεί να γίνει αποδεκτή, μόνον εξαιτίας ειδικών αισθητικών και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων,  μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΡΤ.
3) Αποκλείεται αυτομάτως μία ταινία που έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση άνω του 49%  από άλλο πρόγραμμα, ή άλλο φορέα χρηματοδότησης.
4) Η εκτέλεση της παραγωγής θα ανατίθεται στον σκηνοθέτη ή σε παραγωγό προτεινόμενο από τον σκηνοθέτη, πάντοτε με την έγκριση της ΕΡΤ.
5) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σκηνοθέτες των οποίων ταινία έλαβε χρηματοδότηση σε μετρητά, σε προηγούμενο πρόγραμμα «μικροφίλμ» και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
6) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής , σκηνοθέτες που έχουν σκηνοθετήσει περισσότερες από τρεις (3) ταινίες χρηματοδοτημένες σε μετρητά, σε προηγούμενα προγράμματα «μικροφίλμ».
7) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σκηνοθέτες οι οποίοι έχουν σκηνοθετήσει περισσότερες από δύο (2) ταινίες μεγάλου μήκους.

Γ. Περιεχόμενο φακέλων πρότασης

1) Αίτηση  συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (επισυνάπτεται)   
2) Πλήρες σενάριο -  Για την περίπτωση κινουμένου σχεδίου storyboard
Η επιλογή θέματος του σεναρίου είναι ελεύθερη
3) Σύνοψη του σεναρίου (μέχρι μία σελίδα)
4) Κείμενο προθέσεων του σκηνοθέτη
5) Προϋπολογισμό. Το κόστος του blow up ή του transfer σε φίλμ θετικό 35mm   (κόπια   «0» & «1»),  θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό
6) Βιογραφικό και εργογραφία του σκηνοθέτη
7) DVD με το προηγούμενο έργο του σκηνοθέτη
8) Βιογραφικό και εργογραφία του σεναριογράφου
9) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/1986) του σεναριογράφου για την  πρωτοτυπία       
του σεναρίου
10) Αποδεικτικό εξασφάλισης πνευματικών δικαιωμάτων , αν το σενάριο βασίζεται σε    
προϋπάρχον έργο
11) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/1986) του σκηνοθέτη , ότι δεν εμπίπτει στις
περιπτώσεις 5,6 και 7 των Όρων Συμμετοχής (Παράγραφος Β) , της παρούσας   
Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του προγράμματος «μικροφίλμ 2012»

Δ. Κατάθεση Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση  Ενδιαφέροντος, σε έξι (6) αντίτυπα σε έντυπη μορφή και
προαιρετικά  σε ένα (1)  αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή (flash memory, CD κλπ.).
Οι προτάσεις θα γίνονται αποδεκτές, μόνον εάν οι φάκελοι είναι πλήρεις.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης:  
Παρασκευή,  18 Φεβρουαρίου 2011
μέχρι ώρα 14:00

Η κατάθεση των προτάσεων θα γίνεται στα γραφεία της ΕΡΤ που βρίσκονται στη συμβολή  Λεωφ. Μεσογείων και Κατεχάκη στη διεύθυνση:
ΕΡΤ Α.Ε.
Πρωτόκολλο Γενικής Διεύθυνσης Τηλεόρασης
( για το Πρόγραμμα «μικροφίλμ 2012»)
Λεωφ. Μεσογείων 136 (Κτήριο 3)
Τ.Κ. 11527    ΑΘΗΝΑ    
Οι προτάσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση, με συστημένη αποστολή, εντός της ορισμένης προθεσμίας, με ευθύνη του αποστολέα.

Ε. Χρηματοδότηση

Η ΕΡΤ θα χρηματοδοτήσει το σύνολο των ταινιών που θα εγκριθούν
α) Με ποσόν έως 240.000 ευρώ  (πλέον ΦΠΑ),  καθώς και των αναλογουσών εργοδοτικών εισφορών  (πλέον ΦΠΑ) σε μετρητά.
β) Με παροχές του Τμήματος Κινηματογραφίας της,  έως του ποσού των 180.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Οι παροχές θα εκτιμώνται ανάλογα με τις ανάγκες των ταινιών.

Θα χρηματοδοτηθούν με μετρητά και παροχές,  έως οκτώ (8) ταινίες μικρού μήκους, ανάλογα με το ενδιαφέρον και την ποιότητα των προτάσεων που θα υποβληθούν   και έως  τέσσερις (4) ταινίες μόνον με παροχές.
Το ακριβές ποσό χρηματοδότησης σε μετρητά και παροχές ανά ταινία, θα καθοριστεί με  Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεόρασης.  
Η χρηματοδότηση σε μετρητά, θα καταβληθεί στον συμπαραγωγό σε δύο (2) ισόποσες δόσεις. Η πρώτη με την έναρξη των γυρισμάτων και η δεύτερη μετά την παράδοση.
Η χρηματοδότηση μόνον με παροχές, θα δίδεται εφόσον έχει  καλυφθεί  το υπόλοιπο χρηματοδοτικό πλάνο της ταινίας από άλλη πηγή πλην της ΕΡΤ, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει διαθεσιμότητα μέσων, υλικών και υπηρεσιών από το Τμήμα Κινηματογραφίας της ΕΡΤ, κατά το χρόνο εκτέλεσης της παραγωγής.
Η κυριότητα της ΕΡΤ, ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού της ταινίας, θα αποτιμηθεί συνυπολογίζοντας τόσο την χρηματοδότηση όσο και την κοστολόγηση των παροχών της.
Το ποσοστό της ΕΡΤ στη συμπαραγωγή της κάθε ταινίας πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστο  51% και για τις περιπτώσεις ταινιών κινουμένου σχεδίου (animation), όχι λιγότερο του 41%

ΣΤ. Παροχές Κινηματογραφίας ΕΡΤ

Για  την υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων,  η ΕΡΤ δύναται να συμμετάσχει
εφόσον  υπάρχει διαθεσιμότητα κατά τον χρόνο εκτέλεσης της παραγωγής, με τις παρακάτω παροχές:

-Μηχανήματα και Συνεργείο Λήψης
-Έγχρωμο αρνητικό φιλμ 16mm
-Εμφάνιση αρνητικού
-Κοπή Αρνητικού
-Μεταγραφές ήχου
-Μοντάζ (AVID)
-Τίτλoι –  Τρικέζα

Στις παροχές συμπεριλαμβάνονται επίσης, τυχόν υπερωρίες και εκτός έδρας προσωπικού, το οποίο συμμετέχει στις παραπάνω εργασίες.
Το ανώτατο δυνατό ύψος των παροχών ανά ταινία θα καθοριστεί μετά από Εισήγηση του Τμήματος Κινηματογραφίας της ΕΡΤ.

Ζ. Αξιολόγηση και Επιλογή

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει σε δύο φάσεις, από Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας, η οποία θα συγκροτηθεί με Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεόρασης της ΕΡΤ Α.Ε.
1) Α΄φάση
Η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας, αφού εξετάσει τα σενάρια τα οποία θα κατατεθούν, καθώς και  το προηγούμενο έργο του σκηνοθέτη, θα επιλέξει έως δεκαέξι (16) από αυτά.
Τα αποτελέσματα της Α΄φάσης  θα δημοσιευτούν έως την 31η Μαρτίου 2011, στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ.
Οι σκηνοθέτες και οι σεναριογράφοι των προτάσεων που θα επιλεγούν στην Α΄φάση, θα παρακολουθήσουν Εργαστήριο Σεναρίου με την καθοδήγηση ειδικών αναλυτών, για την περαιτέρω δραματουργική επεξεργασία και βελτίωση των σεναρίων. Η συμμετοχή στο Εργαστήριο Σεναρίου, είναι υποχρεωτική.
2) Β΄φάση
Τα σενάρια στην τελική τους μορφή, θα κατατεθούν στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΕΡΤ έως την 1η Σεπτεμβρίου 2011. Μετά από αξιολόγησή τους, η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας θα επιλέξει τις προτάσεις εκείνες, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν.
Τα αποτελέσματα της Β΄φάσης θα ανακοινωθούν έως την  10η Οκτωβρίου 2011, από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.

Η. Χρονοδιάγραμμα παραγωγής

΄Εως την 10η Νοεμβρίου 2011, οι συμπαραγωγοί των ταινιών που θα εγκριθούν, υποχρεούνται να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεόρασης ΕΡΤ (Μεσογείων 136 – ΑΘΗΝΑ 11527) τον ολοκληρωμένο φάκελο παραγωγής.
Κάθε συμπαραγωγός μπορεί να συμμετέχει με δύο (2) το πολύ σε εξέλιξη παραγωγές ταινιών «μικροφίλμ», χρηματοδοτημένες σε μετρητά από την ΕΡΤ.
Η ΕΡΤ έχει το δικαίωμα ελέγχου των διαφόρων σταδίων της παραγωγής (προεργασία, γύρισμα, αποπεράτωση).

Θ. Πληροφορίες
Τμήμα Δραματοποιημένων Προγραμμάτων
τηλ. 210-7761046