Ποιο κανάλι κλείνει με απόφαση του ΕΣΡ;

Διαβάστε τους λόγους που αποφάσισε το ΕΣΡ να κλείσει το κανάλι...

 Μια απόφαση «βόμβα” πάρθηκε από το ΕΣΡ! Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  αποφάσισε να κλείσει το Αρχιπέλαγος TV στη Λέσβο.

Δύο από τους μετόχους του καναλιού, με ποσοστό  24%  δεν αποστέλλουν στην εταιρεία τα στοιχεία του πόθεν έσχες. Κάτι που έχει εξηγηθεί επαρκώς στο ΕΣΡ, το οποίο όμως ήταν ανένδοτο. Η απόφαση έχει παρθεί από της  21-01-13 και αναρτήθηκε χθες! 

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

1) Επιβάλλει την οριστική διακοπή της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο: «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV» Νομού Λέσβου, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.».

2) Αποφασίζει τη διαγραφή του τηλεοπτικού σταθμού από τον πίνακα των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών της χώρας.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΕΣΡ

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης, Άρης Σταθάκης. Απούσα η Αντιπρόεδρος Λίνα
Αλεξίου.

I στορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από τον τηλεοπτικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV Νομού Λέσβου, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 18η Δεκεμβρίου 2012.

3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει.

II. Το άρθρο 4 παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995
προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV Νομού Λέσβου, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε, και του υποβληθέντος υπομνήματος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Κατά το άρθρο 1 παρ. 13 του Ν. 2328/1995 η μεταβίβαση εταιρείας η οποία είναι φορέας τηλεοπτικού σταθμού γίνεται δια συμβάσεως η οποία περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, ενώ κατά την επομένη παράγραφο 14 του αυτού άρθρου, αν η μεταβίβαση αφορά μετοχές της εταιρείας και το πρόσωπο που τις απέκτησε δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου, έχει την υποχρέωση να εκποιήσει τις μετοχές εντός τριών μηνών. Η παραβίαση της διατάξεως αυτής, εφόσον έγινε με ευθύνη της εταιρείας συνεπάγεται την ανάκληση της αδείας λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού. Ο παραβάτης δεν μπορεί να μετέχει στα εταιρικά όργανα ούτε οι μετοχές του να εκπροσωπούνται ή να ψηφίζουν ούτε να αποδίδουν μέρισμα σε αυτόν. Πρόδηλον είναι ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται όταν έλαβε τα ως άνω μέτρα κατά του παραβάτου. Εν προκειμένω, με την απόφαση 127/2008 δεν εγκρίθηκε η μεταβίβαση 816 μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.» ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο: «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV» Νομού Λέσβου στην Εραστή Μαγουλά και υποχρεώθηκε αυτή να μεταβιβάσει τις μετοχές εντός τριών (3) μηνών. Όπως ομολογεί η εταιρεία δια του υπομνήματός της, η εν λόγω τρίμηνη προθεσμία παρήλθε άπρακτη. Η εταιρεία δια του αυτού υπομνήματός της ισχυρίζεται ότι έπραξε ότι ήταν απαραίτητο για την εκτέλεση της ως άνω αποφάσεως του ΕΣΡ και εντεύθεν δεν ευθύνεται για την μη μεταβίβαση των μετοχών υπό της μετόχου. Όμως δεν ισχυρίζεται η εταιρεία ούτε αποδεικνύει τη συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής από της ευθύνης, δηλαδή του αποκλεισμού της ως άνω μετόχου από τα όργανα της εταιρείας, την εκπροσώπησή της και τη συμμετοχή της σε ψηφοφορίες ως και την απόδοση μερισμάτων. Επομένως, ευθύνεται η εταιρεία για την μη εκτέλεση της προαναφερθείσας αποφάσεως του ΕΣΡ και θα έπρεπε να ανακληθεί η άδεια της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού. Ενόψει του ότι ο τηλεοπτικός σταθμός δεν λειτουργεί μετά από άδεια του ΕΣΡ, αλλά λειτουργεί δυνάμει του άρθρου 17 του Νόμου 2644/1998 θα πρέπει να επιβληθεί η οριστική διακοπή της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού και να διαγραφεί εκ του πίνακος των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών.

Όσον αφορά τη νόμιμη συγκρότηση του ΕΣΡ ισχύουν τα εξής: Η θητεία του Προέδρου και των δύο πρώτων μελών της συνθέσεως έχει παραταθεί με το άρθρο 110 παρ. 12 του Ν. 4055/2012 και του άρθρου 166 παρ. 3 του Ν. 4099/2012 έως τις 16.2.2013. Η θητεία του τρίτου μέλους, αρξαμένη με την υπ’ αριθμ. 6194/Ια/28.2.2008 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, έληξε την 28.2.2012 και παραταθείσα, κατά το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 3051/2002, δι’ εύλογο χρόνο, εκδόθηκε εντός αυτού, δηλαδή μετά πάροδο δώδεκα (12) ημερών από της λήξεως της θητείας, ο Νόμος 4055/2012 και, κατά το άρθρο 110 παρ. 12 αυτού, η θητεία του εν λόγω μέλους θα λήξει δια της συμπληρώσεως 8 ετών από του αρχικού διορισμού του. Όσον αφορά τον ισχυρισμό της εταιρείας ότι το τέταρτο μέλος της συνθέσεως ασκεί δικηγορία, παρά την εκ του άρθρου 3 παρ. 4 του Νόμου 3051/2002 αναστολή του εν λόγω λειτουργήματος, αληθής υπολαμβανόμενος, ανακύπτει αρμοδιότητα του οικείου δικηγορικού συλλόγου και όχι κακή σύνθεση ή κακή συγκρότηση της Ολομελείας
του ΕΣΡ.

Για τους λόγους αυτούς Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

1) Επιβάλλει την οριστική διακοπή της λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο: «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ TV» Νομού Λέσβου, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.».

2) Αποφασίζει τη διαγραφή του τηλεοπτικού σταθμού από τον πίνακα των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών της χώρας. Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 21η Ιανουαρίου 2013, καθαρογράφτηκε και δημοσιεύθηκε κατά την 28η Ιανουαρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Δείτε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις MEDIA!