Επιτυχία: 9,8 εκατ. ευρώ θα πάρει από το ΕΣΠΑ η ΕΡΤ για να φτιάξει το αρχείο της

Το ΔΣ , όπως προκύπτει από το απόσπασμα της ανακοίνωσης της ΕΡΤ που ακολουθεί, έδωσε το “πράσινο φως” για την αποδοχή του ποσού:Η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ του έργου της ΕΡΤ που αφορά στη διάσωση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου με ψηφιακά μέσα ανέρχεται στο ποσό των 9,8 εκ. Ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ΕΡΤ ήταν ανάμεσα στους μόλις 30 φορείς που αξιολογήθηκαν θετικά από όλο τον ευρύτερο Δημόσιο και Μη Κερδοσκοπικό Τομέα και εξασφάλισε σημαντικό ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης (στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 19) από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ.

Το εγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

-τη διάσωση, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση 15.000 τεκμηρίων
-την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού
-τη δημιουργία εικονικού Μουσείου και την παραγωγή 70 ωρών ντοκιμαντέρ, με αφορμή τη θεματολογία του ψηφιακού αρχείου.

Το σύνολο του έργου θα υλοποιηθεί με διαγωνισμούς και ανοικτές διαδικασίες, ενώ για τη στελέχωση των άμισθων ομάδων και επιτροπών του έργου, θα γίνει ανοικτή πρόσκληση προς το προσωπικό της ΕΡΤ.

Το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να υπογράψει εκ μέρους της ΕΡΤ το σχετικό σύμφωνο αποδοχής ως Νόμιμος Εκπρόσωπος / Υπεύθυνος Πράξης, καθώς και να εκτελεί και να υπογράφει όλες τις σχετικές με την Πράξη διοικητικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών δελτίων των έργων και των τροποποιήσεών τους.