Τέλη κυκλοφορίας 2017: Οι έξι κατηγορίες που αλλάζουν

Ëüãù ôçò óõíå÷éóüìåíçò áðåñãßáò ôïõ ìåôñü,áõîçìÝíç ç êßíçóç ôùí áõôïêéíÞôùí óôïõò äñüìïõò,êáèþò êáé ôùí åðéâáôþí ðïõ ðåñéìÝíïõí íá åîõðçñåôçèïýí áðü ôá ëåùöïñåßá êáé ôá ôñüëåû,ÔåôÜñôç 23 Éáíïõáñßïõ 2013 (EUROKINISSI / ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Δείτε ποια αυτοκίνητα θα πληρώσουν για πρώτη φορά, ποιοι λίγο πιο ακριβά και ποιοι... καίγονται.

Για να μην υπάρχει πανικός θα πρέπει να έχουν όλοι κατά νου την γνωστή πλέον τακτική των διαρροών μέσω της οποίας το υπουργείο μετράει τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης.

Με αυτό το δεδομένο ακόμη μιλάμε με σενάρια τα οποία ωστόσο βασίζονται σε πραγματικά σχέδια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2017…