Τέλη κυκλοφορίας 2017: Ακριβότερα για αυτοκίνητα μετά το 2007

ÓõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò óôá äéüäéá Áöéíäþí áðü ðåñßðïõ 2.000 êáôïßêïõò ôùí ãýñù ðåñéï÷þí êáé ïñãáíþóåéò ðïõ äéáìáñôýñïíôáé ãéá ôéò áõîÞóåéò óôï ýøïò ôùí äéïäßùí ôçí ÊõñéáêÞ 16 Öåâñïõáñßïõ 2014. Ïé êÜôïéêïé ðïõ áñ÷éêÜ óõãêåíôñþèçêáí óôïí ðáñÜäñïìï ôçò ÅèíéêÞò, êáôÝëáâáí ôá äéüäéá êáé óÞêùóáí ôéò ìðÜñåò áöÞíïíôáò ôá ï÷Þìáôá íá ðåñíïýí åëåýèåñá. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)
Σενάρια επί σεναρίων θέλουν αύξηση στα αυτοκίνητα 10ετίας και τα καινούργια με ρύπους κάτω από 90 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα.

Το μείγμα που θα χρησιμοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών για τα τέλη κυκλοφορίας του 2017 θα φέρει αλλαγές για χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.

Υπάρχουν και καλά νέα για πολλούς, ειδικά για όσους σήμερα έχουν ένα αυτοκίνητο άνω των 11 ετών και πληρώνουν τέλη που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν και την αξία του αυτοκινήτου.
Οι πληροφορίες λένε ότι σε μια προσπάθεια το υπουργείο να πείσει τους ανθρώπους αυτούς να πάρουν πίσω τις πινακίδες που στην πλειοψηφία τους έχουν καταθέσει θα μειώσει κατά…