Τα νησιά του Αιγαίου θέλουν οι Τούρκοι – Γιατί μιλάνε για “σχηματισμούς”

Ðáñïõóßá ôïõ õðïõñãïý ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÄçìÞôñç Áâñáìüðïõëïõ êáé ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ôïõ ÍÁÔÏ Ãåíò Óôüëôåíìðåñãê, ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÐÝìðôç 30 Ïêôùâñßïõ 2014, ç äéáêëáäéêÞ Üóêçóç «ÐÕÑÐÏËÇÔÇÓ», ç ïðïßá Ýëáâå ÷þñá óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ ôçò ÍÞóïõ ÐëáôåéÜò. Ôçí Üóêçóç ðáñáêïëïýèçóáí ç ÁíáðëçñùôÞò Õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò Öþöç ÃåííçìáôÜ, ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÉùÜííçò Ëáìðñüðïõëïò, ï Áñ÷çãüò ÃÅÅÈÁ Óôñáôçãüò Ìé÷áÞë ÊùóôáñÜêïò, ï Áñ÷çãüò ÃÅÍ Áíôéíáýáñ÷ïò ÅõÜããåëïò ÁðïóôïëÜêçò ÐÍ, ï Áñ÷çãüò ÃÅÁ ÁíôéðôÝñáñ÷ïò (É) ÅõÜããåëïò ÔïõñíÜò êáé ï Áñ÷çãüò ÃÅÓ ÁíôéóôñÜôçãïò ×ñßóôïò ÌáíùëÜò. (EUROKINISSI/ÄÍÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÕÅÈÁ)
“Ύποπτη” αλλά και “επικίνδυνη” χαρακτηρίζουν πολλοί τη διαμάχη μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τη... διεκδίκηση ελληνικών νησιών.

Την ώρα που το Μαξίμου εμφανίζεται ενοχλημένο από την αναφορά του υφυπουργού Ναυτιλία σε προοπτική κατοίκησης 28 μικρών νησιών του Αιγαίου, με στόχο όπως ανάφερε τα νησιά αυτά να αποκτήσουν οικονομική δραστηριότητα “για εθνικούς κυρίως λόγους”, οι Τούρκοι μοιάζουν να εκμεταλλεύονται την αποκάλυψη αυτού του ελληνικού σχεδίου στο έπακρο…