Σοκ από τις απαιτήσεις Τόμσεν! Ανένδοτος για περικοπές στις συντάξεις και αφορολόγητο!

Ç ðïñåßá ïëïêëÞñùóçò ôïõ äåýôåñïõ ðáêÝôïõ ìå ôá Ýîé ðñïáðáéôïýìåíá åßíáé óôï åðßêåíôñï óõíÜíôçóçò ðïõ åß÷å ôçí ÔåôÜñôç 16 Éïõëßïõ 2014, ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, Ãêßêáò ×áñäïýâåëçò (öùôü), ìå ôïõò åêðñïóþðïõò ôçò ôñüéêáò. Åðß ôÜðçôïò ôÝèçêáí êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí Ýùò ôþñá åðáöþí ôùí åêðñïóþðùí ôùí äáíåéóôþí ìå ôïõò õðüëïéðïõò õðïõñãïýò ôçò êõâÝñíçóçò ðïõ åìðëÝêïíôáé óôá ðñïáðáéôïýìåíá êáé óôéò Üëëåò ìíçìïíéáêÝò äñÜóåéò. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
"Η Ελλάδα παραμένει ένα ακραίο παράδειγμα στην Ευρώπη" λένε χαρακτηριστικά.

Ο Πολ Τόμσεν απαντά στον Πιερ Μοσκοβισί με… «τεχνικό σημείωμα» και εμμένει στη θέση ότι το ασφαλιστικό σύστημα είναι πολύ γενναιόδωρο. Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι η φορολογική μεταρρύθμιση δεν διεύρυνε επαρκώς τη φορολογική βάση.

Σφοδρές αντιδράσεις…