Ο εφιάλτης της Εύας Καϊλή! Ο θαυμαστής που έγινε η σκιά της, τα αισχρά e-mails και τα ασφαλιστικά μέτρα

Ç Íåïëáßá ÐÁÓÏÊ ïé PES Activists & ôï Åõñùðáúêü Öåíôåñáëéóôéêü Êüììá (ÅÖÅÊ) ðñáãìáôïðïéçóáí ÷èåò âñáäõ åêäçêëùóç ìå áíïé÷ôÞ óõíÜíôçóç äéáëüãïõ êáé ãíùñéìßáò: ìå íÝïõò ðïëéôéêïýò, õðïøçößïõò ôïõ ÐÁÓÏÊ-ÄçìïêñáôéêÞ ÐáñÜôáîç êáé äçìïóéïãñÜöïõò. Ôï èåìá ôçå êåäçëùóçò çôáí ãéá ôçí óõìâïëÞ ôùí íÝùí ÌÌÅ êáé ìÝóùí êïéíùíéêÞò äéêôýùóçò óôçí áëëáãÞ ôùí ðïëéôéêþí áíôéëÞøåùí êáé óõó÷åôéóìþí, óôçí äéáìüñöùóç áðüöáóçò ôïõ åêëïãéêïý óþìáôïò ìÝóá áðü ôçí äéáäñáóôéêÞ ðëçñïöüñçóç, ôçí äéÜ÷õóç ôçò ðëçñïöïñßáò êáé ôçí åðéêïéíùíßá ôùí óôáôéóôéêþí, ôùí äçìïóêïðÞóåùí êáé ôùí ðñïåêëïãéêþí åêóôñáôåéþí I ÓÔÇ ÖÙÔÏ ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Με δικαστική απόφαση η Εύα Καϊλή κατάφερε τελικά να “ξεφορτωθεί” τον θαυμαστή της που είχε γίνει η σκιά της, όπου κι αν βρισκόταν, ακόμη και στο Ευρωκοινοβούλιο!) φτάνοντας πάντα αρκετά κοντά ώστε να της μιλήσει. Επιπλέον της έστελνε αισχρά ή και απειλητικά e-mails.

Καθημερινά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίσεις σε εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα αλλά και μια προσπάθεια να την προσεγγίσει ακόμη και στις Βρυξέλλες είχαν οδηγήσει την ευρωβουλευτή σε κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για τον άνδρα – βδέλλα, κερδίζοντας τελικά την έκδοση σχετικής απόφασης.

Ο Ν.Ν είχε τρομοκρατήσει την πολιτικό ενώ οι άνδρες της ασφάλειας της αναγκάστηκαν ακόμη και να τη φυγαδεύσουν…

Κατά την ακροαματική διαδικασία η ίδια δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο αλλά…