Μπεν Νίνταμ: Βρέθηκαν κομμάτια υφάσματος – Λύθηκε το μυστήριο με τα οστά στο χωράφι των ερευνών [vids]

¸ñåõíåò óå ÷þñï åëáéþíá óôçí Êù,ó÷åôéêÜ ìå ôçí åîáöÜíéóç ôïõ Ìðåí Íßíôáì ðïõ åîáöáíßóôçêå ôï 1991, ôçí ÄåõôÝñá 26 Óåðôåìâñßïõ 2016. Ç Ýñåõíá âáóßæåôáé óå íÝåò ðëçñïöïñßåò ðïõ Þñèáí óôï öùò ôïí ðåñáóìÝíï ÌÜéï. Óýìöùíá ìå ôï ó÷åäéï áíáìÝíåôáé íá øÜîïõí Ýíá ïéêüðåäï ðßóù áðü ôï óðßôé üðïõ äéÝìåíå ç ïéêïãÝíåéá ìåôÜ ôïõò éó÷õñéóìïýò ðùò ï ìéêñüò Ìðåí ìðïñåß íá óõíåèëßâç êáôÜ ëÜèïò áðü Ýíáí åêóêáöÝá. Ïé ¶ããëïé áóôõíïìéêïß Ý÷ïõí åíôïðßóåé ôïí åëáéþíá óôçí Êù üðïõ ðéóôåýïõí üôé ìðïñåß íá âñïõí ôá ëåßøáíá ôïõ ìéêñïý Ìðåí, ëßãá ìüíï ìåôñá ìáêñéÜ áðü ôï áãñüêôçìá üðïõ Ýìåíå ìå ôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõ. (EUROKINISSI)

Οι νέες δηλώσεις των αστυνομικών και της μητέρας του μεγάλου πρωταγωνιστή, στο θρίλερ που καθηλώνει

Για δεύτερη μέρα συνεχίζονται, στην Κω, από κλιμάκιο της Βρετανικής Αστυνομίας, ειδικούς επιστήμονες και εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, οι έρευνες στο σημείο, όπου πριν από 25 χρόνια εξαφανίστηκε ο μικρός Μπεν. Σύμφωνα με ενημέρωση Βρετανού αξιωματούχου στους δημοσιογράφους, έως στιγμής έχουν βρεθεί…