Διπλό πρόστιμο για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων – Ποιοι θα πληρώσουν

Óôéãìéüôõðï áðü ôïí óôáèìü ôïõ ÊÔÅË óôïí Êçöéóü. Ìå ðñüóèåôá äñïìïëüãéá ëåùöïñåßùí ðñïóðáèïýí íá áíôéìåôùðßóïõí ôçí áõîçìåíç êßíçóç áðü åêäñïìåßò ãéá ôéò çìÝñåò ôïõ ÐÜó÷á. (EUROKINISSI/ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)
Στο στόχαστρο 1.500.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων - Πήρε φωτιά το TAXIS που κάνει διασταυρώσεις

Έρχεται διπλή καμπάνα για περισσότερους από ενάμισι εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Η αναβάθμιση που έγινε τους τελευταίους μήνες στο TAXIS του δίνει πλέον τη δυνατότητα να κάνει διασταυρώσεις στοιχείων, που ως τώρα αδυνατούσε.

Η πρώτη καμπάνα αφορά στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που τα προηγούμενα χρόνια είχαν…