Μαθήματα τιμιότητας από ντελιβερά στα Χανιά

Åõñåßá äéõðïõñãéêÞ óýóêåøç ôçí Ôñßôç 2 Éïõëßïõ 2013, óôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí, õðü ôïí õðïõñãü ÃéÜííç ÓôïõñíÜñá êáé ðáñïõóßá ôùí åêðñïóþðùí ôçò ôñüéêá. Óôçí óýóêåøç ìåôåß÷áí ï õðïõñãüò ÁíÜðôõîçò ÊùóôÞò ×áôæçäÜêçò, ï õðïõñãüò êáé ï õöõðïõñãüò Õãåßáò, ¶äùíéò ÃåùñãéÜäçò êáé Áíôþíçò ÌðÝæáò, ï õðïõñãüò êáé ï õöõðïõñãüò ÐåñéâÜëëïíôïò, ÃéÜííçò ÌáíéÜôçò êáé ÁóçìÜêçò Ðáðáãåùñãßïõ, ï õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò ×áñÜëáìðïò Áèáíáóßïõ êáé ï õöõðïõñãüò Åñãáóßáò Âáóßëçò ÊåãêÝñïãëïõ. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)
Βρήκε τσαντάκι με χρήματα και τάμπλετ και το παρέδωσε στην αστυνομία.

Νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, ο εργαζόμενος σε delivery γνωστού σουβλατζίδικου στα Χανιά ενώ κινείτο επί της οδού Ακρωτηρίου, εντόπισε δερμάτινο αντρικό τσαντάκι ταξιδιού…